ســیــب...

از دلــــ نوشـتـه هــآی مــن..

جمعه:-(

یک جمعه دیگر...
یک امید نا امید شده ی دیگر...
اصلا کجایی.....
+برای ظهور آقا صلوات.....

آقا...

شــــب آخر اســـت اربـــاب...
گدا را حــــلال کــــن...

دنیای من...

حتی میان خواب هم حــــــــرم را ندیده ام....

با ما چه کرده است..«گناهان بیشمار»...

+ح سین من..  بیا و این دل شکسته را بخر..

دهلوی..

گر بیایی و بپرسی چه بردی اندر خاک...ز خاک نعره بر آرم که آرزوی «تو»را...:-(پناه..

دلــم یکــــ
بــــرآدر
میخواهد...
تا با تمآم مردآنگـــــــی اش پشت
خواهرش
بآشد...

دلم تنگ است..

به جارو کــش صــحـنتـــ...به کبوتـــرات...به تکـــتکــــ زایراتــــــ....ـ حسـودی میکـــنم آقــا....:-(

امام غریب..

در اـیـن هــوا کــه


گرفته و بــارانیـــســتـــــ


هــوا هــوای زیــآرتـــــ...


سیـــد خــرآســآنیــســتـــ..


http://ghrostampour.persiangig.com/image/Imam%20Reza(a.s).JPG

هی...

دلــم

میخواهد خودم را بردارم

بریزم دور...

=حوصله ای نیست که نیست...


روسری مشکی

یادتان بــاشد


بــعد مـرگــم 


روسـری مشــکـی ام را بــا من


بــه خــآکـــ بسپارید....

من و من

خــســته

شــده

اَمــــ

از ایـــن هــمه

تــنــاقض

میــآن

مــن

و

مـــن

+این کلمات بوی جنون میدهند...
Designed By Erfan Powered by Bayan