ســیــب...

از دلــــ نوشـتـه هــآی مــن..

علمدار...

رقیــه فهــمید پــدر دو بخــش دآرد


یـکی بآلــای نــیزه


یکــی زیـر مرکـــبــــ...


اما


ع ب ا س چـــند بخـــش دارد را


ح سین فهـــمید...


+آب به خیمه نرسید فدای سرت...

اربا اربا

ح س ی ن


هر کجــا را کــه نگــآه می کرد


تــــو را میدید.....


+اربا اربا تو نبودی قلب پدرت بود...


http://bi-neshan.ir/wp-content/uploads/2012/11/H.Ali-Akbara-04.jpg

تکه تکه...

سـلآم بــــر آن


آقــــایی کــه


پـــدرش 


بــدن درهــم اش را


از روی زمــین


جـــــمــع کـرد...

http://dl.aviny.com/Album/mazhabi/ahlbeit/ali-akbar/kamel/01.jpg


گهواره..

و پــدرتــــــ برآیــــتــــــ


از خـــــــــــــاکـــــــ


گــــهــوآره ای میســـازد


تــآ صـــدآی دویــــدن 


اســـبـــــ هـــآ ی وحــــشی.. بیــدارت نکـــــد...


آرام بخــواب...

http://www.alvershop.com/images/DownloadPics/islamic/hazrataliasghar/shahadat1-aliasghar-alvershop.com%20(3).jpg


کودک پیر....

دختر سه ساله مغیــــلان می فهمد یعنی چه..پدر بی ســـــر میفهمد یعنی چه....:از تعجب همه گفتند رقیه او بود......
کودک پیر شود موجب حیرت گاهی......
پناهنده

پـــنــآهــنده


شـــده ام به


تـــــــو


از دســتـــــ


خــــــودم....


لطــفــی کــن نـــران مــــرا..


http://setfa.net/images/kjimr4adw6digl92w2al.png


ماتم الحسین..

حــــی عــلـی العـــزا


فــــی مآتـــم الــــــح ســــیــن ع .....+ای کــه مــرا خوانده ای راه نـــشــآنــم بـــده....http://beynolharameyniha.ir/wp-content/uploads/2015/07/371866_E4LlZuS1.jpg

آمدنی دوباره...

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام..

بنا بر دلایلی مدتی نشد که بیام...

+آمده ام که بنویسم از هر آنچه که میگذرد بر من...

Designed By Erfan Powered by Bayan